Quê hương mỗi người chỉ một- Như là chỉ một Mẹ thôi- Quê hương nếu ai không nhớ- Sẽ không lớn nổi thành người

Thứ Hai, 12 tháng 6, 2017

HOA SEN AO QUÁN - HOA SÚNG AO ĐÌNHBẦU TRƯỞNG, PHÓ THÔN HOÀNG XÁ NHIỆM KỲ 2017 - 2019

Phó ban bầu cử- giới thiệu chương trình

Chào cờ


Đây là một trong những cuộc bỏ phiếu mang tính côn bằng nhất bởi người dân được chọn và bầu nguồi mình tín nhiệm vào chức vụ lãnh đạo của làng.

KẾT QUẢ BẦU CỬ :
Tổng số đại diện cử tri theo giấy mời : 385
Tổng số cử tri đi bầu : 369 đạt 96 %

Bỏ phiếu chức Trưởng thôn : 369 phiếu. Hợp lệ 368 phiếu . Ông Trần Hữu Nhuận trúng chức trưởng thôn với 355 phieeuus bầu đạt 92 %

Bỏ phiếu chức Phó trưởng thôn : 369 phiếu. Hợp lệ 368 phiếu . Ông Đỗ Đặng Lộc trúng chức Phó trưởng thôn với 344 phieeuus bầu đạt 89,4 %

Bỏ phiếu chức danh an ninh thôn : 369 phiếu. Hợp lệ 368 phiếu
Ông Nguyễn Văn Trường  trúng cử chức danh an ninh thôn với 333 phiếu bầu đạt 87 %
Ông Đặng Khoa Giáp  trúng cử chức danh an ninh thôn với 320 phiếu bầu đạt 83 %
Ông Trần Hữu Toản trúng cử chức danh an ninh thôn với 311 phiếu bầu đạt 81%
Ông Đỗ Đặng Thanh  trúng cử chức danh an ninh thôn với 307 phiếu bầu đạt 80 %
Ông Đặng Viết Học trúng cử chức danh an ninh thôn với 305 phiếu bầu đạt 79 %
Ông Trần Hữu Quyết trúng cử chức danh an ninh thôn với 239 phiếu bầu đạt 60%Tổ bầu cử
Trưởng ban bầu cử - Điều hành Kiểm tyra hòm phiếu

Cụ Đặng Viết Đốm- Người cao tuổi nhất làng bỏ  lá phiếu đầu tiên